Open Your Voice – Singing Course

200.00 (incl. tax)

[English below]

Je stem is goud. Door je stem laat je horen wie je bent en waar je voor staat. Als je stem open is, ben je in de wereld zichtbaar vanuit je eigen kracht. Je spreekt en zingt vanuit zelfvertrouwen en verbinding.

Online training van Dinsdag 9 november tot en met 14 December.

Tijdens deze training openen we de stem van binnenuit, om jezelf vol vertrouwen naar buiten toe te kunnen uiten.

Wat leer je in de 6 lessen?

 • Jezelf vrijer te uiten door het openen van het hart en de stem.
 • Vergroot het bereik van je stem.
 • Krijg meer zelfvertrouwen in het gebruik van je stem.
 • Leer je eigen stem geluid te omarmen. En daarmee de expressie te openen.
 • Helpt om voor jezelf op te komen en waarheid te spreken.
 • Gebruik van de stem op een gedegen manier (zonder de keel te forceren)
 • Het zingen geeft positieve energie en innerlijke rust.
 • Sterker in je authentieke kracht staan.
 • Je echte kleur bekennen.

Hoe ?

 • We zingen eenvoudig te volgen songs, mantra’s en medicine songs.
 • Deze eeuwenoude chants bevatten heilige codes om je systeem te openen en bekrachtigen.
 • Met behulp van de Songs openen we de stem vanuit het hart.
 • We werken met een bewezen methode, langs de energiecentra’s van je lichaam. Vanuit je wortels, langs je creatieve centrum, naar je innerlijke krachtcentrum, het hart, naar de keel en je centrum van visie.
 • Het proces heeft inmiddels bewezen blokkades uit de weg te ruimen.
 • Wekelijkse online les van 1,5 uur. Tijdens het zingen hoor je de andere deelnemers niet.
 • Dagelijks zang huiswerk van ca. 15 minuten.
 • Deze training is gebaseerd op de door Patricia zelf ontwikkelde cursus Zelfexpressie door mantra zingen, die inmiddels 7 rondes succesvol heeft gelopen.

Patricia Pattinama heeft zich gespecialiseerd in het openen van het keelcentrum en de helende werking van de stem.  Ze is opgeleid als zangeres, studeerde en beoefende jarenlang de Oosterse Wetenschap van klank en gebruikt muziek als medicijn in haar concerten, ceremonies en tijdens Shamanistisch werk.

Opgroeiend in een muzikaal gezin, stond ze al vanaf kinds af aan als zangeres op podium. Ze heeft  haar sporen verdiend in de Westerse populaire muziek en meer dan 33 jaar podium ervaring. Na een burnout ging ze op zelfonderzoek uit en ontdekte ze de helende vermogens van haar stem. Diepgaande studies in klank, mantra, sound healing en crystaline voice volgden (Kundalini Yoga & Mantra, Yoga of Sound, de helende stem, Angelic frequencies, Shamanistische klankhealing, Healing frequencies of Sound bowls). Inmiddels verzorgt ze reeds 12 jaar helende concerten, workshops en cursussen voor persoonlijke groei dmv de stem. Ook geeft ze therapeutische klank sessies op persoonlijke basis.

Betaling is mogelijk in 2 delen (neem hiervoor contact met me op).

****

[English]

Online Singing course: Open your Voice

[Nederlands below] Your voice is gold. Through your voice you show who you are and what you stand for. When your voice is open, you are visible in the world from your own strength. You speak and sing from self-confidence and connection. Online training from Tuesday 9 November to 14 December. During this training we open the voice from the inside out, to be able to express yourself confidently to the outside.

What do you learn in the 6 lessons?

 • Express yourself more freely by opening the heart and voice.
 • Extend the reach of your voice.
 • Gain more confidence in using your voice.
 • Learn to embrace your own voice sound. And thus open the expression.
 • Helps to stand up for yourself and speak truth.
 • Use of the voice in a thorough way (without forcing the throat).
 • Singing gives positive energy and inner peace.
 • Being stronger in your authentic power.
 • Showing your true colors.

How?

 • We sing easy to follow songs, mantras and medicine songs.
 • These ancient chants contain sacred codes to open and empower your system.
 • With the help of the Songs we open the voice from the heart.
 • We work with a proven method, along the energy centers of your body. From your roots, past your creative center, to your inner strength center, the heart, to the throat and your center of vision.
 • The process has proven to remove blockages.
 • Weekly online class of 1.5 hours. While singing, you do not hear the other participants.
 • Daily singing homework of approx. 15 minutes.
 • This training is based on Patricia’s course Self-expression by mantra singing, which has now successfully run 7 rounds.

Patricia Pattinama has specialized in opening the throat center and the healing effect of the voice. She was trained as a singer, studied and practiced the Eastern Science of sound for many years and uses music as medicine in her concerts, ceremonies and during Shamanic work.

Growing up in a musical family, she has been on stage as a singer since she was a child. She has earned her spurs in Western popular music and more than 33 years of stage experience.

After a burnout from her day job, she went on a journey of self-examination and discovered the healing abilities of her voice. In-depth studies in sound, mantra, sound healing and the crystaline voice followed (Kundalini Yoga & Mantra, Yoga of Sound, the healing voice, Angelic frequencies, Shamanic sound healing, Healing frequencies of Sound bowls).

She has been providing healing concerts, workshops and courses for personal growth through the voice for 12 years now. She also gives therapeutic sound sessions on a personal basis.

Payment is possible in 2 parts (please contact me through the contact page).

Categories: ,
Singing Course - 1 Payment

Full payment on sign up.

Singing Course - 2 Payments

First payment on sign up.
Second payment before 25 October 2021

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Open Your Voice – Singing Course”

Your email address will not be published.

You may also like…

Medicine of Peace draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches